You are currently viewing „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”- PROGRAM „ ZA ŻYCIEM” W SOSW

„Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”- PROGRAM „ ZA ŻYCIEM” W SOSW

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym od roku 2022 realizowany jest program  kompleksowego wsparcia dla rodzin„ Za Życiem”. Wniosek o realizację zajęć terapeutycznych dla dzieci i ich rodzin złożyły na lata 2022- 2026 panie: Eliza Lebedyńska- Maj Naczelnik Wydziału Oświaty i Lucyna Kowalczykowska dyrektor SOSW. Zaplanowały łącznie realizację 12.100 zajęć. Po podpisaniu porozumienia pomiędzy MEiN reprezentowanym przez Joannę Wilewską- Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej  i Powiatem Wschowskim reprezentowanym przez Andrzeja Bielawskiego Starostę i Waldemara Starostę Wicestarostę otrzymaliśmy na realizację zadania 1.292.320,00zł.

Liczba dzieci objętych wparciem w roku 2023 wynosiła  61 w tym dzieci do 3 roku życia 6. Liczba specjalistów realizujących zadanie 26 terapeutów.

Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadania:

– POWER MOTIVE RYSZARD GACA – zajęcia z fizjoterapii-234h, integracja sensoryczna-350h, terapia logopedyczna-300h, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem-204h, terapia psychologiczna-40h, terapia neurologopedyczna-80h, terapia surdopedagogiczna-30h, terapia tyflopedagogiczna-30h, terapia pedagogiczna-450h, gimnastyka korekcyjna-200h, terapia ręki-50h. RAZEM:1968h.

-SZKOŁA JAZDY KONNEJ MACIEJ GOŁĄBEK – 120h

ŁĄCZNIE:2088h

Zajęcia terapeutyczne dostosowywane były zawsze do potrzeb oraz indywidualnych zdolności psychoruchowych dziecka. Program terapii ustalany był w sposób adekwatny do zaleceń wymienionych w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Terapeuci specjalizujący się w poszczególnych obszarach, pracowali nad wskazanymi deficytami rozwojowymi.

Zajęcia z hipoterapii pozwoliły na to, by budować poczucie własnej wartości, wzmacniać mięśnie i uczyć się nawiązywać relacje międzyludzkie. Z hipoterapii skorzystały zarówno dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawne ruchowo, z problemami logopedycznymi, słuchowymi i czuciowymi. Zajęcia przyniosły efekty związane z rozwojem motorycznym, emocjonalnym i społecznym. W przyszłym roku, widząc efekty pracy ze zwierzęciem, planujemy zajęcia również z dogoterapii. 

Wsparcie otrzymały również rodziny dziecka: rozmowy terapeuta-rodzic dotyczące aktualnego funkcjonowania dziecka i przebiegu terapii (postępy, zachowania trudne itd.), wymiana informacji na temat aktualnych badań medycznych jakie organizuje dla dziecka rodzic (badania, diagnozowanie, kontrole u specjalistów trwające lub odbyte), wymiana informacji, wskazówek, zaleceń do pracy domowej z dzieckiem, pokazanie próbnych ćwiczeń, podanie zadań graficznych do zrealizowania, informowanie rodziców dziecka o sukcesach i problemach ich dzieci, włączenie rodziców do kształtowania u ich dzieci określonych wiadomości i umiejętności.