Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje wszelkie formy wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz udzielania psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie. Ma ono na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców (opiekunów)w procesie opieki i wychowania od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

 ·    pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna.

   · spotkania z dzieckiem i jego rodzicami odbywają się w placówce prowadzącej terapię, a w szczególnych przypadkach w domu rodzinnym dziecka.  Realizowane są wymiarze 8 godzin w miesiącu, 1 lub 2 godziny tygodniowo.

 Do wczesnego wspomagania kwalifikują się dzieci z następującymi zaburzeniami rozwojowymi:

   · niepełnosprawność ruchowa

   ·  autyzm i zespół Aspergera

   ·  niedosłuch lub całkowita utrata słuchu

   ·  upośledzenie umysłowe

   ·  niedowidzenie lub całkowita utrata wzroku

   ·  opóźnienie psychoruchowe

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą aby ich dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Rodzice, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowym rozwojem swojego dziecka i chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej(Wschowa ul. Zacisze 1)  opiekunowie wypełniają wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na druku otrzymanym w sekretariacie poradni.

 Po otrzymaniu opinii zgłaszają się do placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. We Wschowie taka placówka mieści się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. T. Kościuszki 25.

Terapie prowadzone we wczesnym wspomaganiu:

Psychologiczna– konsultacje psychologiczne, porady dla rodzin i opiekunów dziecka niepełnosprawnego, terapia oraz wsparcie dla rodzin dziecka niepełnosprawnego.

Logopedyczna– doskonalenie kompetencji językowych i społecznych, wspomaganie i rozwijanie komunikacji słownej i alternatywnej, masaż logopedyczny, korygowanie wad wymowy.

Terapia  wielozmysłowa– kształtowanie prawidłowego rozwoju poprzez stały dopływ bodźców zmysłowych do układu nerwowego. Stymulacja wielozmysłowa pomaga w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego świata oraz własnego ciała.

Integracja sensoryczna– integracja procesów zmysłowych poprzez zabawę i ćwiczenia ruchowe, które poprawią jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców.

 Fizjoterapia– wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka,  korygowanie wad postawy, itp.

 Zajęcia usprawniania widzenia z tyflopedagogiem.

 Zajęcia z surdopedagogiem – rewalidacja dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy.