Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym mieści się na ulicy Reymonta 1.  Prowadzimy  klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami (zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu, autyzmem). Oferujemy też naukę dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera w normie intelektualnej.

Nasi uczniowie mają zajęcia w małych zespołach klasowych, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu, lepszemu przyswajaniu wiedzy, nawiązywaniu bliższych relacji z nauczycielami i kolegami w klasie. Dzięki połączeniu w jednym zespole uczniów z różnymi niepełnosprawnościami lub na różnym poziomie edukacyjnym (klasa I-III i IV-VIII) mają możliwość wspierania się i dzielenia swoimi umiejętnościami. W gronie kolegów rozwijają swoje zainteresowania, nabierają zaufania do siebie i swoich możliwości, mogą odnosić sukcesy w różnych dziedzinach, czują się akceptowani i spełnieni.

Staramy się, aby edukacja i terapia, którą obejmujemy dzieci, wyzwalała ich potencjał rozwojowy. Uczymy umiejętności przydatnych w codziennym życiu – od samodzielnego jedzenia po obsługę komputera. Uczymy samodzielności, porozumiewania się, podejmowania decyzji i dokonywania wyborów.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz pomoce nauczyciela  wspiera uczniów i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Każdy problem jest traktowany z należytą uwagą.

Dla wszystkich uczniów  w sposób indywidualny opracowujemy indywidualne programy terapeutyczno- edukacyjne.

Wszyscy uczniowie objęci są opieką wykwalifikowanych i pełnych pasji specjalistów:

  • psychologa
  • pedagoga
  • terapeutów (terapia sensoryczna, arteterapia, terapia ręki, biofeedback, Tomatis )
  • rehabilitanta
  • fizjoterapeutów, w tym także metody NDT Bobath
  • rehabilitanta wzroku słabowidzących oraz tyflopedagoga
  • logopedy i neurologopedy
  • surdopedagoga
  • trenera umiejętności społecznych.

Na terenie szkoły znajduje się plac zabaw oraz miasteczko ruchu drogowego, na których dzieci w sposób bezpieczny mogą odpoczywać, bawić się i uczyć poprzez obserwacje oraz działania. Przestronne sale lekcyjne, baza zgromadzonych pomocy dydaktycznych pozwalają z powodzeniem realizować treści nauczania i wychowania. W wielu naszych salach lekcyjnych znajdują się interaktywne tablice multimedialne, pozwalające na przełamanie szkolnej rutyny i wzbogacenie metod edukacyjnych. Nie tylko zastępują one tradycyjne szkolne tablice kredowe, ale dają coś jeszcze- dzięki możliwości sterowania dotykiem, aktywizują dzieci do działania.

Przyjazna atmosfera panująca w szkole sprawia, że uczniowie chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach, wyjazdach, na które fundusze zdobywamy poprzez liczne projekty edukacyjne. Corocznie dzięki Fundacji „Maciuś” wspieramy też najuboższych uczniów.