Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie (SPdP w SOSW) powstała w roku 2005. Szkoła kształci młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z  autyzmem. Nauka w szkole trwa trzy lata. Obecnie w szkole obecnie jest pięć oddziałów (w tym 2 oddziały dla uczniów z autyzmem).

 KLASY PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY

Głównym celem realizowanym w klasach przysposabiających do pracy jest wszechstronny rozwój uczniów w miarę ich indywidualnych możliwości, przygotowanie do samodzielnego udziału w różnych sferach życia, w tym do pracy. Szkoła oferuje następujące kierunki: pracownik gospodarstwa domowego oraz ogrodnik. W ramach przysposobienia do pracy zajęcia  odbywają się w: ogródku szkolnym oraz pracowniach gospodarstwa domowego.
Oprócz zajęć praktycznych, uczniowie realizują podstawowe założenia programowe w ramach przedmiotów: funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe, religia oraz zajęcia kształtujące kreatywność. Uczniowie mogą kontynuować naukę do 24 roku życia.

Uczniowie uczestniczą w praktykach wspomaganych.

OFERTA EDUKACYJNA

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje warunki do kompleksowego nauczania, które obejmuje:

– realizację podstawy programowej

– zajęcia rewalidacyjne

– logopedię

– rehabilitację

– pomoc psychologiczną, zdrowotną

– gimnastykę korekcyjną

Zajęcia w szkole odbywają się  w nowocześnie  wyposażonych klasach.

Podczas realizacji tych zadań opieramy się na zasadach pedagogiki specjalnej, a do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie uwzględniając jego potrzeby oraz możliwości.

Na terenie szkoły działa świetlica oraz stołówka.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Oferujemy także wiele dodatkowych zajęć oraz liczne atrakcje:

– imprezy okolicznościowe

– wycieczki

– wyjazdy na basen

– udział w Olimpiadach Specjalnych – Polska

– wigilie z rodzicami

– spotkania z absolwentami SPdP

– Dzień Matki

Wymiana polsko-niemiecka

W Szkole Przysposabiającej do Pracy realizowane są projekty w ramach Polsko- Niemieckiej współpracy młodzieży. Szkołą partnerską jest Förderschule w Herrnhut.