Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w SOSW

im. J. Korczaka we Wschowie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  we Wschowie powstała w 1973 roku – pierwsze klasy szkoły zawodowej były to klasy profilowane w zawodzie kucharz, stolarz, rolnik oraz krawiec.

Obecnie Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 kształci młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami, z autyzmem, zespołem Aspergera. Dla wszystkich uczniów opracowujemy indywidualne programy  edukacyjno- terapeutyczne.

Nauka w szkole Branżowej I stopnia trwa trzy lata (wszystkie kierunki) i realizowana jest w klasach wielozawodowych. Nasi wychowankowie mogą wybrać sobie każdy zawód umieszczony w wykazie zawodów szkolnictwa zawodowego. Program Branżowej Szkoły I stopnia obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktyczną naukę zawodu. Uczniowie zatrudnieni są przez zakłady pracy w celu realizacji praktycznej nauki zawodu posiadają status pracowników młodocianych i otrzymują wynagrodzenie za pracę. . Po zdaniu egzaminów przed komisją Izby Rzemieślniczej uczeń otrzymuje tytuł Czeladnika. Zdając egzamin Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uczeń otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie. W Ośrodku prowadzone są zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

  Na terenie szkoły znajduje się internat – grupy wychowawcze, które  zapewniają wychowankom całodobową opiekę wychowawców przez cały tydzień, tzn. od poniedziałku do piątku (w niedzielę od godziny 16.00).

W ramach zajęć rewalidacyjnych młodzież ma możliwość uczęszczania na:

– logopedię,

– socjoterapię,

– psychoterapię,

– EEG – biofeedback,

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

– TUS – trening umiejętności społecznych,

– zabiegi rehabilitacyjne.

Nasi uczniowie kształcą się w klasach wielozawodowych  i mogą uzyskać następujące kwalifikacje :

  1. Sprzedawca

HAN.01  Prowadzenie sprzedaży

2.   Kucharz

HGT.02  Przygotowanie i wydawanie dań

3.  Rolnik

ROL.04  Prowadzenie produkcji rolniczej.

4.  Piekarz

SPC.03  Produkcja wyrobów piekarskich.

5.  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.11  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

6.  Mechanik pojazdów samochodowych

MOT.05  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

7.  Stolarz

DRM.04  Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

8.  Cukiernik

SPC.01  Produkcja wyrobów cukierniczych.

9.  Murarz – tynkarz

BUD.12  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.