Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie powstała w 1973 roku – pierwsze klasy szkoły zawodowej były to klasy profilowane w zawodzie kucharz, stolarz, krawiec. Obecnie Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 kształci młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami, z autyzmem. Nauka w szkole trwa trzy lata (wszystkie kierunki). Uczniowie zatrudnieni przez zakłady pracy w celu praktycznej nauki zawodu posiadają status pracowników młodocianych i otrzymują wynagrodzenie za pracę.

Program Branżowej Szkoły I stopnia obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktyczną naukę zawodu. Po zdaniu egzaminów przed komisją Izby Rzemieślniczej uczeń otrzymuje tytuł Czeladnika. Zdając egzamin Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uczeń otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie.

Branżowa Szkoła I Stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie kształci uczniów w następujących zawodach:

– Cukiernik

– Fryzjer

– Inny

– Kucharz

– Lakiernik

– Mechanik pojazdów samochodowych

– Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

– Murarz-tynkarz

– Piekarz

– Sprzedawca

– Stolarz