Deklaracja dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego sosw.wschowa.info

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy graficzne w galeriach mogą nie posiadać atrybutu alt. Ponadto nie wszystkie teksty alternatywne dostarczają odpowiednich informacji.
 • Niektóre teksty alternatywne elementów interfejsu nie dostarczają odpowiednich informacji.
 • Cześć filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących, wynika to z faktu opublikowania ich przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie dokumenty i pliki zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo. Wynika to z faktu, że pochodzą z różnych źródeł, zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Protekst Komputer.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Leszek Maszański.
 • E-mail: leszekmaszanski@sosw.wschowa.com.pl
 • Telefon: 65 547 69 22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie znajduje się w trzech budynkach (dwa przy ulicy Tadeusza Kościuszki 25 oraz jeden przy ul. Reymonta 1).

W pierwszym z budynków (ul. Kościuszki 25) znajduje się Przedszkole Specjalne nr 6 oraz administracja szkoły. Pomieszczenia biurowe (sekretariat szkoły) znajduje się na I piętrze. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Przy każdym wejściu na zewnątrz znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnątrz budynku w każdym biegu jest oznaczony w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. Przy drzwiach wejściowych od strony Przedszkola zamontowany jest domofon. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, która jest odpowiednio oznakowana.

W razie konieczności załatwienia spraw w sekretariacie szkoły przez osobę ze szczególnymi potrzebami, osoba ta powinna telefonicznie skontaktować się z pracownikami, którzy następnie udzielą jej niezbędnej pomocy. Kontakt z sekretariatem jest także możliwy za pośrednictwem domofonu umiejscowionego przy wejściu od parkingu. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest od wschodniej strony budynku Przedszkola. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne. Dla osób ze szczególnymi potrzebami preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy.

W drugim z budynków (ul. Kościuszki 25) znajduje się Szkoła Branżowa I stopnia oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy i brak jest w nim pomieszczeń biurowych. Do budynku prowadzi 1 wejście. Przy wejściu na zewnątrz znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnątrz budynku w każdym biegu jest oznaczony w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, która jest odpowiednio oznakowana. Budynek posiada jeden dźwig osobowy z oznaczeniami w alfabecie Braille`a. Winda posiada parametry umożliwiające korzystanie osobom na wózkach.

W trzecim z budynków (ul. Reymonta 1) znajduje się Szkoła Podstawowa, Internat oraz gabinety dyrekcji szkoły. Budynek jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy każdym wejściu na zewnątrz budynku należy pokonać jeden stopień schodów. Stopnie te są oznaczone w sposób kontrastowy względem powierzchni chodnika. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnątrz budynku w każdym biegu jest oznaczony w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, która jest odpowiednio oznakowana.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.