Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-04.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • brak tekstów alternatywnych,
  • brak widocznego fokusa,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-19 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-05
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową; .
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu; .
  • skalę szarości; .
  • możliwość podkreślenia linków; .
  • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska., mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie, ul Tadeusza Kościuszki 25, 67-400 Wschowa
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie prowadzi swoją działalność w trzech budynkach (dwa przy ulicy Tadeusza Kościuszki 25 oraz jeden przy ul. Reymonta 1).
W pierwszym z budynków (ul. Kościuszki 25) znajduje się Przedszkole Specjalne nr 6 oraz administracja szkoły. Pomieszczenia biurowe (sekretariat szkoły) znajduje się na I piętrze. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Przy każdym wejściu na zewnątrz znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnątrz budynku w każdym biegu jest oznaczony w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. Przy drzwiach wejściowych od strony Przedszkola zamontowany jest domofon. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, która jest odpowiednio oznakowana.
W razie konieczności załatwienia spraw w sekretariacie szkoły przez osobę ze szczególnymi potrzebami, osoba ta powinna telefonicznie skontaktować się z pracownikami, którzy następnie udzielą jej niezbędnej pomocy. Kontakt z sekretariatem jest także możliwy za pośrednictwem domofonu umiejscowionego przy wejściu od parkingu. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest od wschodniej strony budynku Przedszkola. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne. Dla osób ze szczególnymi potrzebami preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy.
W drugim z budynków (ul. Kościuszki 25) znajduje się Szkoła Branżowa I stopnia oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy i brak jest w nim pomieszczeń biurowych. Do budynku prowadzi 1 wejście. Przy wejściu na zewnątrz znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnątrz budynku w każdym biegu jest oznaczony w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, która jest odpowiednio oznakowana. Budynek posiada jeden dźwig osobowy z oznaczeniami w alfabecie Braille`a. Winda posiada parametry umożliwiające korzystanie osobom na wózkach.
W trzecim z budynków (ul. Reymonta 1) znajduje się Szkoła Podstawowa, Internat oraz gabinety dyrekcji szkoły. Budynek jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy każdym wejściu na zewnątrz budynku należy pokonać jeden stopień schodów. Stopnie te są oznaczone w sposób kontrastowy względem powierzchni chodnika. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnątrz budynku w każdym biegu jest oznaczony w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, która jest odpowiednio oznakowana.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynków i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
– napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
– wysłanie maila na adres: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl

Informacja-o-braku-dostepnosci-WORD-24KB-1Pobierz

Wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-WORD-25KB-2Pobierz