Drodzy Rodzice!

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły.

Szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest samorząd terytorialny podkreśla strukturę i koncepcję wykonywania zdecentralizowanych zadań publicznych. Szkoła jest zatem samorządową jednostką organizacyjną, a jej dyrektor kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej. Stosownie do art. 10 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) – za działalność szkoły (w tym za działalność wszystkich struktur wewnętrznych szkoły) – odpowiada organ prowadzący (samorząd/burmistrz). W kontekście tej uporządkowanej struktury hierarchicznej należy rozpatrywać kompetencje organów szkoły. Rada rodziców – jako jeden z nich – jest integralnym podmiotem szkoły, działającym ściśle w jej strukturze i w jej ramach. Zakres autonomii wynika z zadań i kompetencji powołanych ustawą.

Zasadnicze (ramowe) regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Przepisy te upoważniają do przygotowania własnych, lokalnych i szczegółowych rozwiązań (regulamin działalności).

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Rady rodziców – kompetencje i zasady działania”.


Rada Rodziców działająca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie na początku roku szkolnego dokonała:

  1. Zatwierdzenia do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
  2. Pozytywnego zaopiniowania: planu finansowego szkoły, zestawu podręczników i materiałów programowych oraz programów obowiązujących w szkole

Ponadto Rada Rodziców zapoznała się z planem Rady Rodziców oraz planem finansowym i dokonała ich akceptacji.

Rada Rodziców w minionym  semestrze pozyskała sponsorów, dzięki którym:

  1. Przekazano szkole podstawowej przybory szkolne
  2. Przekazano SOSW artykuły chemiczne do utrzymania czystości
  3. Przekazano szkole napoje smakowe i wodę mineralną
  4. Przekazano szkole ok. 40 kilogramów pomidorów oraz jogurty i mleko do wykorzystania podczas zajęć kulinarnych
  5. Przekazano ok. 200 półlitrowych butelek do wykorzystania przez dzieci ze świetlicy
  6. Rada Rodziców pozyskała od Domu Dziecka 13 szt. tapczanów, które zostały przekazane internatowi.