ZP.SOSW/01/2021

Wschowa, dnia 16 marca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania robót budowlanych polegających na remoncie sal do zajęć treningu umiejętności społecznych, zajęć ceramicznych oraz sali do zajęć tanecznych wraz z dostawą i montażem systemu wentylacji w ramach realizacji projektu pn. „Zamieniam zajęcia świetlicowe terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych polegających na remoncie sal do zajęć treningu umiejętności społecznych, zajęć ceramicznych oraz sali do zajęć tanecznych wraz z dostawą i montażem systemu wentylacji w ramach realizacji projektu pn. „Zamieniam zajęcia świetlicowe terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Ogólny zakres prac obejmuje wykonanie w pracowniach remontu podłóg, ścian i sufitów, wymianę lub wykonanie nowych instalacji elektrycznych, klimatyzacji i wentylacji.

Szczegółowy zakres robót budowlanych został opisany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w kosztorysach ofertowych osobno dla branży budowlanej, instalacji klimatyzacji i wentylacji, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej pracowni w celu dokonania własnych ustaleń, co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia pełnego efektu rzeczowego przedsięwzięcia i ujęcia go w cenie ofertowej. Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Zamawiający w celu spełnienia aspektów społecznych przy realizacji niniejszego zamówienia wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 osoby bezrobotnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409) lub wykazania, że zatrudnił na powyższych zasadach co najmniej 1 osobę bezrobotną w rozumieniu w/w przepisu w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem oferty.

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia / nie spełnia w oparciu o zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o wpisie danej osoby do rejestru bezrobotnych lub odpowiadającego mu dokumentu wydawanego przez instytucje w państwach członkowskich UE i EOG.

II. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od oferentów:

1. W zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności*.

Zamawiający w tym zakresie nie stawia szczególnych warunków, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów prawa, a bezpośrednio może dotyczyć wykonania przedmiotu zamówienia.

2. W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych do wykonania przedmiotu zamówienia*

2.1. Zamawiający w tym zakresie wymaga od Wykonawcy wykazania, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie o łącznej wartości 30.000,00 zł brutto dotyczące robót budowlanych w obiektach szkolnych.

2.2. Zamawiający ponadto w tym zakresie wymaga od Wykonawcy wykazania, że przy realizacji niniejszego zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami w zawodzie elektryk, instalator instalacji klimatyzacji i wentylacji.

3. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej*

Zamawiający w tym zakresie nie stawia szczególnych warunków.

*Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia / nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia złożone przy ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia.

III. Termin realizacji zadania:do 15 czerwca 2021 r.

IV. Termin płatności:Płatność wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru robót w terminie do 14 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie robót budowlanych.

V. Kryteria oceny ofert:

Nazwa kryteriumWaga procentowa kryterium
Cena60% (max 60 pkt)
Liczba osób bezrobotnych zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji zamówienia20% (max 20 pkt)
Gwarancja20% (max 20 pkt)

Zastosowane wzory i przypisana punktacja do obliczenia punktowej oceny ofert:

Cena:

C – cena najniższa

————————- x 60

C – cena badana

Liczba osób bezrobotnych zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji zamówienia

Zamawiający w celu spełnienia aspektów społecznych przy realizacji niniejszego zamówienia wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 osoby bezrobotnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409) lub wykazania, że zatrudnił na powyższych zasadach co najmniej 1 osobę bezrobotną w rozumieniu w/w przepisu w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem oferty.

W przypadku zatrudnienia:

– 1 osoby bezrobotnej – zostanie przyznanych 0 punktów,

– 2 osób bezrobotnych- zostanie przyznanych 10 punktów,

– 3 lub więcej osób bezrobotnych – przyznanych zostanie 20 punktów,

Gwarancja:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż minimalny okres gwarancji 12 miesięcy wymagany przez Zamawiającego, za okres gwarancji:

– 12 miesięcy – zostanie przyznanych 0 punktów,

– 24 miesiące – zostanie przyznanych 10 punktów,

– 36 miesięcy lub więcej – przyznanych zostanie 20 punktów,

Okres gwarancji należy podawać wyłącznie jako, 12, 24, 36 lub więcej miesięcy. Okres udzielonej gwarancji odnosi się do całego przedmiotu zamówienia z wyłączeniem okresu gwarancji urządzeń technicznych udzielanej przez ich producenta.

Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą liczba punktów
tj. przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

VI. Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać do dnia 31.03.2021 r., pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont sal do zajęć treningu umiejętności społecznych, zajęć ceramicznych oraz sali do zajęć tanecznych wraz z dostawą i montażem systemu wentylacji w SOSW” na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@sosw.wschowa.com.pl

lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, pod ww. adresem.

Uwaga: Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Określenie warunków istotnych zmiany umowy:

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku

do treści oferty w przypadkach:

 1. wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie

robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie zawiadomienia stosownym pismem Zamawiającego,

 1. wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

 1. konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu

budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

 1. gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z

przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia;

 1. niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych

wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy;

 1. wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

 1. wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót;
 2. w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;
 3. zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);
 4. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

 1. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

 1. przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy;
 2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację

przedmiotu zamówienia,

14) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa;

15) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług:

Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

16) zmiany uchwały budżetowej obejmującej środki finansowe przeznaczone na

realizację zadania objętego niniejszą umową;

17) innych okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może:
  • dokonać w umowie zmiany nazwy stron;
  • dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • przedłużyć termin wykonania umowy;
  • dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania;
  • wprowadzić roboty zamienne;
  • dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy,

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy);

 1. zmienić kwotę podatku VAT, zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego

lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron i wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VIII. Podstawy wykluczenia:

 1. Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
  wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane
  osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby
  bezstronne i obiektywne.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
  pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Podleganie wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający, nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Załączniki: ………………………………

(Podpis Dyrektora SOSW)

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 – Wykaz osób.

Załącznik Nr 3 – Wykaz robót.

Załącznik nr 4 – Projekt umowy – należy parafować.

Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 6 – Kosztorys ofertowy nr 1 – Prace remontowe i instalacyjne sal – należy wypełnić i załączyć do złożonej oferty.

Załącznik nr 7 – Kosztorys nr 2 – Dostawa i montaż systemu wentylacji – należy wypełnić i załączyć do złożonej oferty.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są również pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37805