You are currently viewing Praktyki wspomagane –  umowy z pracodawcami podpisane.

Praktyki wspomagane – umowy z pracodawcami podpisane.

W dniu 29.09.2021 roku zostały podpisane  umowy o organizację praktyk  wspomaganych dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie.

Restauracja „Wschowianka”

Piekarnia – Cukiernia Gierczak

Muzeum Ziemi Wschowskiej

(zdjęcie)

Umowy zawierają między innymi zasady odbywania praktyk przez uczniów SOSW. W ramach zajęć, do zakładów pracy uczniowie będą uczęszczać w grupach 2-4 osobowych.  Z każdą grupą na praktyki uda się nauczyciel – trener pracy, który na miejscu będzie pomagał w nabywaniu umiejętności zawodowych i umiejętności zaradności społecznej uczniów.

Celem praktyk wspomaganych jest zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, różnymi rodzajami czynności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz umożliwienie uczniom  sprawdzenia praktycznych umiejętności i wiedzy w naturalnych warunkach zakładu pracy. Dzięki zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego osoba niepełnosprawna ma szansę na zatrudnienie. Dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną praca ma nie tylko wartość ekonomiczną, ale również przyczynia się  do wszechstronnego rozwoju, zaspokojenia potrzeby samorealizacji oraz wzrostu poczucia własnej wartości.