You are currently viewing REHABILITACJA 25 PLUS W SOSW –  zajęcia multimedialno-czytelnicze

REHABILITACJA 25 PLUS W SOSW – zajęcia multimedialno-czytelnicze

22 października 2021 roku w Zielonej Górze została zawarta umowa o realizacji pilotażowego programu „ Rehabilitacja 25 plus” pomiędzy Pełnomocnikami PFRON-u, który reprezentowali: Pani Dorota Czerwińska oraz Pan Andrzej Gonia a Powiatem Wschowskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Andrzeja Bielawskiego i Wicestarostę Powiatu Waldemara Starostę.

Plan wsparcia to realizacja zajęć plastycznych, ogrodniczych, kulinarnych, multimedialno-czytelniczych, zajęć z sylwoterapii i z treningu umiejętności społecznych. Całkowita kwota otrzymanej dotacji to 157.500,00zł. Realizacja projektu od października 2021 do czerwca 2022r. Projekt napisała Lucyna Kowalczykowska- dyrektor SOSW we Wschowie która pełni funkcję koordynatora projektu. Drugim koordynatorem jest Pani Justyna Górczak.

Realizacja zajęć multimedialno-czytelniczych

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczestników:

 -wprowadzenie uczestników w świat literatury,

-zainteresowanie uczestników książką, czasopismem,

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania.

Każde zajęcia w ramach programu osnute są wokół tekstu literackiego – opowiadania, wiersza, fragmentu książki, legendy. Wybrany utwór czytany jest na głos przez nauczyciela prowadzącego spotkanie.

Podczas zajęć:

-Uczestnicy zapoznali się ze sposobem powstawania książki poprzez prezentację multimedialną „Jak powstaje książka” oraz stworzyli własną książkę. Poznali historyjkę obrazkową „ Od autora do czytelnika”.

-Przybliżono uczestnikom utwory literatury polskiej i światowej poprzez głośne czytanie wybranych fragmentów książek, oglądanie ilustracji przedstawiających postaci z czytanych utworów oraz inscenizowanie ruchem bajek , opowiadań , baśni.

-Prezentowano różne utwory literatury w formie słownej, plastycznej , muzycznej i ruchowej. Wykonywanie prac plastycznych po wysłuchaniu utworów literackich.

-Wyrabiano szacunek do książki poprzez naprawianie zniszczonych książek oraz wykonanie zakładek do książek.

Uczestnicy programu brali udział w zajęciach czytelniczych w Bibliotece Szkolnej SOSW we Wschowie oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wschowa gdzie zapoznali się z pracą bibliotekarza, zasadami korzystania z zasobów bibliotecznych oraz zachowania w miejscu publicznym.

W ramach programu zostało zakupione 7 komputerów dla odbiorców programu, dzięki czemu uczestnicy zapoznali się m.in. z zasadami bezpiecznego używania komputera i Internetu, z systemem operacyjnym Windows, edytorem tekstu Word, poznali tajniki Internetu i poczty e-mail.

Realizator zajęć multimedialno-czytelniczych Monika Balińska