You are currently viewing Tylko w SOSW „Rehabilitacja 25 Plus”-pilotażowy program PFRON

Tylko w SOSW „Rehabilitacja 25 Plus”-pilotażowy program PFRON

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany jest w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie również i w roku szkolnym 2023/24.
Projekt Planu Wsparcia w tym roku złożyła wicedyrektor Karolina Jędrzychowska
przy wsparciu i akceptacji Pani Iwony Blask – naczelnik Wydziału Inwestycji i
Rozwoju. Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Wschowskim,
reprezentowanym przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego i
Wicestarostę Powiatu Waldemara Starostę a Dyrektorem Lubuskiego Oddziału
PFRON w Zielonej Górze Andrzejem Gonią. Beneficjentami programu jest ośmioro
uczestników z orzeczeniem o niepełnosprawności, absolwentów Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie.  Celem programu jest
zapewnienie uczestnikom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie
przygotowania ich do życia w środowisku społecznym, między innymi przez
zwiększenie lub podtrzymanie umiejętności wykonywania czynności dnia
codziennego.
Proponowany na ten rok szkolny plan wsparcia to realizacja zajęć:
 plastyczno-ceramicznych- Pani Joanna Lewandowska
 techniczno-ogrodniczych- Pan Piotr Kwieciński
 kulinarnych- Pani Monika Balińska
 krawieckich- Pani Mariola Staniszewska-Skuriat
 z treningu umiejętności społecznych- Pani Karolina Jędrzychowska
 relaksacyjno-sportowych – Pani Marlena Turlińska
 muzyczno-tanecznych- Pani Joanna Pawłowska
Całkowita kwota otrzymanej dotacji wynosi 216.000,00 zł i przeznaczona jest
na sfinansowanie kosztów wsparcia świadczonego na rzecz beneficjentów
programu, zgodnie z postanowieniami zawartymi w programie i procedurach
realizacji programu. Pierwszy miesiąc realizacji programu to październik
2023, ostatni czerwiec 2024. Koordynatorami programu są Lucyna
Kowalczykowska –dyrektor SOSW we Wschowie oraz Pani Justyna
Górczak- terapeuta, nauczyciel uczniów klasy SPdP w SOSW. W realizacji

programu wspierają nas Panie Aneta Bielecka – Główny Księgowy Edukacji
oraz Dorota Jurczak- Kierownik ds. Oświaty i Kadr.